Зүүдний тайлбарыг үсгээр бичих

Эозикэнэ зарыг тайлагнана уу